YılbaşıSezonunaHazırlıkveMarkalarınChecklist’i

Yılbaşıayı,她的丈夫kendini hissettiren bir hareketlenme yaratacak。 Budönemdeartanalışveriş,马尔加拉尔·伊辛·比尔·塔克尔姆,风险分析员。 Peki siz budönemehazırmısınız?

YılbaşıdönemindetüketicilerhediyealışverişiiçinTürkiye’dekimağazalarıdolduracaklar。 Bu hareketlidönem,düzenlibir plan ve uygun takip uygulayan markalariçin,oldukçakarlıvegüzelsonuçlarverecek。

Yaptığımız’YılbaşıHediyeAlışverişiAraştırması’nagöre,tüketicilerin%78.8’iyılbaşıdönemindeen az birkişiyehediyealmayıplanlıyor。 Hediyealmayıplanlayanlarıniseyaklaşık%65’i hediyeleriniyılbaşıhaftasındadeğil,ondanönceki3 haftaiçindealmayıplanlıyor。 Busayılar,bizeyılbaşıhediyealışverişsürecininuzun birsüreçolduğunu,ve kontrol edilmesi gerekençokfazla durumolduğunugösteriyor。

Hikayeyibaşarıylatamamlayabilmekiçingerekliaksiyonları,zamanındaalmak gerekiyor。 Siziniçinhazırladığımızbu liste,yılbaşıdönemindedikkat etmeniz gerekennoktalarısize sunarak,işinizikolaylaştıracak。 bu listekikutularıişaretleyebiliyorolmanız,sizin,buyoğundönemdenbaşarıylaçıkmanızayardımcıolacak。 她的noktaya她是ulaşamayabilirsiniz。 布农拉·贝拉伯(Bununla beraber),她的女商人,她的女儿,伊恩·斯金(Yainnızdaolacağız)。

Güzelve verimli birYılbaşısezonudileğiyle。

MarkalarınChecklist’ini indirmek在这里。

Peki,Türkiye’ninhediyealışverişalışkanlıklarıneler,2017年yalbaşınamarkalar olaraknasılhazırlanmalıyız? Tüketicilerinyılbaşındanasılalışverişdavranışlarınınolduğunuveyılbaşıhediyearaştırmamızıntamamınaaşağıdanulaşabilirsiniz。

YılbaşıHediyeAlışverişiAraştırması
2018年度艺术作品。 Birçokmarka,mağazalarındave dijitaldeuygulayacağıçalışmalarahazır。 Peki,t… blog.twentify.com

清单dışındasiziniçinbudönemlerdeyapılanstratejikhatalarıinceledik。 İlgiliyazımızaaşağıdanulaşabilirsiniz。

尤克塞克·塞松纳拉尔(YüksekSezonlar)和亚皮兰(Yapılan)
Yanlışbir reklam ve pazarlama stratejisi BabalarGünü’nüCadılarBayramı’naçevirebilir。 Peki buyanlışlardankaçınmak… blog.twentify.comm